ประชุมประจำเดือนกันยายน


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 (DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 65/66 และติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว