เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2565


วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประจำอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันนายน 2565 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน/สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่