วิทยากรให้ความรู้ การปลูกผักปลอดสารพิษและการใช้วัสดุในชุมชน


นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ น.ส.สุพรทิพย์ อินทะสุริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.มัลลิกา กันธะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักปลอดสารพิษและการใช้วัสดุในชุมชน ตามโครงการอาหารปลอดภัยในตำบลเหล่ายาว ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ต้นแบบอาหารปลอดภัยตำบลเหล่ายาว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว