ติดตามการตรวจประเมินแปลงไม้ผลที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP) ตำบลป่าพลู


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ น.ส.ปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการตรวจประเมินแปลงไม้ผลที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง หมู่5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน