เกษตรบ้านโฮ่ง ร่วมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเหล่ายาว


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ น.ส.สุพรทิพย์ อินทะสุริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเหล่ายาว รับทราบปัญหาของหมู่บ้านและแนวทางแก้ไข ได้สร้างการรับรู้รับทราบการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการเกษตร เช่น การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและGAP การเตรียมดูแลพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ณ สำนักงานกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านทุ่งโป่ง ม.2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน