เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง ฯลฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง ฯลฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี นายประเขิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน ในทุกพื้นที่ ดังนี้ 1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดลำพูน 3) เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน 4) โครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด(รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน