ร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการ การทำงานระดับพื้นที่


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วย นางสาวศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการ การทำงานระดับพื้นที่ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด จังหวัดลำพูน เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ และความเหลื่อมล้ำของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบนหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ในพื้นที่นำร่อง คือ ชุมชนบ้านท่ากอม่วง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน