สัมมนานายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ น.ส.ศศกร สุวรรณกาศ เข้าร่วมการสัมมนานายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง