ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (DM)


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019