โครงการกระจายรายได้ผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ “โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565” #เกษตรกรได้เพิ่มกิโลกรัมละ 1.5 บาท สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565