การอบรมสร้างการรับรู้


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมัลลิกา กันธะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมการสร้างการรับรู้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน