งาน Field Day บ้านโฮ่ง ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 100 ราย ตามสถานีเรียนรู้จำนวน 5 สถานี 1.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน2.การตัดแต่งกิ่งลำไย3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน4.ระบบให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ5.เทคนิคการกระตุ้นการออกดอกโดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต และสารโซเดียมคลอเรตทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานเปิดงาน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พบปะพูดคุยกับเกษตรกร มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอบ้านโฮ่ง วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง (นายประวิน ปาตีคำ)ม.4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน