สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์ จันทร์แรง Young Smart Farmer ตำบลป่าพลู คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดกระเช้าพืชผัก


วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์ จันทร์แรง Young Smart Farmer ตำบลป่าพลู ตัวแทนของ Young Smart Farmer อำเภอบ้านโฮ่ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดกระเช้าพืชผัก ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำพูน ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน