เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มมะม่วงตำบลศรีเตี้ย


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางธัญญรัตน์ ปาระมี เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มมะม่วงตำบลศรีเตี้ยเพื่อจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลศรีเตี้ย ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน