เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งนำเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งในแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู เข้าทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปผลิภัณฑ์จากผึ้งโพรงและชันโรง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งในแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู เข้าทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปผลิภัณฑ์จากผึ้งโพรงและชันโรง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่