เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Conferrence


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Conferrence จาก ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมรับฟังและเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน