เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู


เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู ซึ่งได้ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 15 ตัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน