เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยนายทศพล ไม้แสนช่าง เกษตรตำบลบ้านโฮ่ง ร่วมต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ มีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงาน มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 300 ราย ณ ศาลาฌาปนสถาน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม ม.4 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน