เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งอบรมการพัฒนาเว็บไซต์


วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบมหมายให้ นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) การพัฒนา Website หน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ การจัดทำ Web site ของหน่วยงานให้ทันสมัย และมีข้อมูล เป็นปัจจุบัน ตลอดเวลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนวิทยากร แลกเปลี่ยเรียนรู้การพัฒนา Website โดยใช้ Word Press มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอ รวม 17 คน