เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมประขุมคณะกรรมการศพก./แปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมส่งมอบเก้าอี้พลาสติก


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยนางธัญญรัตน์ ปาระมี นายทศพลไม้แสนช่าง ร่วมประขุมคณะกรรมการศพก./แปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 พร้อมส่งมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 69 ตัว ให้แก่ ศพก.เครือข่ายจำนวน 3 ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.ศรี้เตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน